+34 932 701 620 socs@iec.cat

Títol VII

Modificacions, dissolució i liquidació

Article 23
Qualsevol projecte de modificació dels Estatuts ha d’ésser sotmès a una Assemblea General Extraordinària. A la convocatòria, signada pel president, ha de figurar el nou text proposat. Per aprovar la modificació, cal el vot favorable de la meitat més un dels socis, en primera convocatòria, i de la meitat més un dels socis assistents, en segona convocatòria.

Article 24
Per dissoldre la SOCS caldrà:

  1. La proposta de la Junta i l’aprovació favorable dels dos terços de socis assistents en una Assemblea General Extraordinària, convocada d’acord amb el que s’especifica en aquests Estatuts i no tindrà efecte mentre no s’hagi proposat a la secció corresponent de l’IEC a la qual està adscrita la SOCS i hagi rebut el dictamen favorable del Consell Permanent de l’Institut aprovat en el seu ple per majoria absoluta.
  2. En cas de dissolució, la documentació i els béns de la SOCS seran lliurats a l’IEC.

Article 25
Per a validar qualsevol reforma d’aquests Estatuts caldrà l’aprovació de la secció de l’IEC a la qual està adscrita la SOCS i la del ple de l’IEC.