+34 932 701 620 socs@iec.cat

Títol IV

Els càrrecs de la Junta de Govern

Article 15
El president, a part de les funcions específiques de plena responsabilitat en la direcció de la SOCS, mentre duri en el càrrec, assistirà amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent de l’IEC a la qual la SOCS hi està adscrita, i als plens de l’IEC (Regl. de l’IEC, art. 62), amb l’excepció, pel que fa al vot, de l’elecció dels nous membres de la Secció o de l’IEC (Regl. de l’IEC, art. 25). Com a president de la SOCS i mentre duri en el càrrec, és membre de la Comissió de Societats Filials, i té l’obligació d’informar a la secció corresponent i d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la SOCS (Regl. de l’IEC, art. 63).

Article 16
A part de les funcions específiques dins de la Societat, el secretari comunicarà al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de les activitats de la SOCS, i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta de Govern. En acabar cada curs, i per mitjà de la secció corresponent de l’IEC a la qual està adscrita la SOCS, també li trametrà la memòria anual. (Regl. de l’IEC, art. 64)

Article 17
Un membre numerari de l’IEC actuarà com a delegat prop de SOCS i serà responsable davant l’IEC de les publicacions i dels actes públics de la Societat. Aquest membre serà elegit per la secció corresponent de l’IEC a la qual la SOCS està adscrita i serà ratificat pel Ple de l’IEC. L’esmentat membre ha d’ésser convocat a totes les sessions i reunions, tant de la Societat com de la Junta de Govern, en les quals hi tindrà veu i vot. També actuarà de nexe entre l’IEC i la SOCS.