+34 932 701 620 socs@iec.cat

Títol II

Composició. Drets i deures dels socis

Article 4
L’aspirant que vulgui esdevenir soci de la SOCS, caldrà que demostri el seu interès i la seva competència en qualsevol branca de la sociolingüística; ha d’ésser presentat per dos socis i admès per la Junta de Govern.

Article 5
Són drets dels socis: elegir i ésser elegits en els òrgans de govern; tenir veu i vot en les assemblees generals; proposar a la Junta de Govern investigacions i altres iniciatives compreses dins les finalitats de la SOCS i donar-se de baixa quan ho creguin convenient. Els socis menors d’edat tenen veu però no vot a les assemblees i tampoc poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 6
Són deures dels socis: pagar la quota establerta; col·laborar amb la Junta de Govern per al bon funcionament de la SOCS i d’acord amb les finalitats previstes en l’article tercer. La Junta de Govern pot prendre l’acord de donar de baixa un soci per l’endarreriment de més de dos anys en el pagament de la quota.

Article 7
La SOCS reconeix la figura de la persona simpatitzant. El seu dret és el de rebre informació de totes les activitats de la SOCS.