+34 932 701 620 socs@iec.cat

I Jornada Temàtica de la Xarxa CRUSCAT

I Jornada Temàtica de la Xarxa CRUSCAT
“La Sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana”
El passat 6 de juny va tenir lloc la I Jornada temàtica de la Xarxa CRUSCAT, sobre el Variacionisme Lingüístic.
En el trànsit d’una lingüística autònoma, això és, centrada exclusivament en l’anàlisi de l’estructura de les llengües, a una lingüística que preveu programàticament la interacció entre les variables lingüístiques i les variables sociopragmàtiques, s’han posat damunt la taula un bon grapat d’enfocaments teoricometodològics. Sens dubte, un dels models més reeixits ha estat el variacionista, el qual, sota l’aixopluc d’un extens ventall d’etiquetes (dialectologia urbana, dialectologia social, sociolingüística estricta, sociolingüística quantitativa, model de regles variables, (socio) lingüística correlacional, sociolingüística de la variació, etc.), ha permès avançar en la caracterització social del llenguatge i en l’ordenació i l’explicació de la diversitat lingüística.
Programa
6 de juny de 2012 (dimecres)
Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans
09:00 Recepció dels participants
09:15 Presentació de les Jornades. Mariàngela Vilallonga (Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Maria Teresa Turell (Coordinadora de l’Àrea de  Sociolingüística de la variació de la Xarxa CRUSCAT)
09:30 Conferència inaugural. Maria Teresa Turell (Universitat Pompeu Fabra) «Retrospectiva del model labovià de variació lingüística des del català»
10:15 Esteve Valls (Universitat de Barcelona) «Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord–occidental»
10:45 Cristina Illamola (Universitat de Barcelona) «La convergència lingüística: retardador del procés de gramaticalització?»
11:15 Pausa
11:45 Brauli Montoya i Antoni Mas (Universitat d’Alacant) «Variació lingüística a la governació d’Oriola»
12:15 Josefina Carrera (Universitat de Barcelona) «A boca plena: vocals tòniques del lleidatà en entorns multilingües»
12:45 Jordi Ballart (Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet) «Variació fònica al català de Barcelona: l’accent xava»
13:15 Maria Cabrera (Universitat de Barcelona) «El rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès. Interpretació i anàlisi quantitativa de la variació»
13:45 Discussió i Cloenda
14:00 Final de les Jornades