+34 932 701 620 socs@iec.cat

Títol I

Naturalesa jurídica, seu i finalitats

Article 1
La Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l’IEC i adscrita a la secció filològica del mateix Institut, es regirà pels presents Estatuts i pels Estatuts i el Reglament de Règim Interior de l’IEC.

Article 2
El domicili social de la SOCS és el de l’IEC: carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona.

Article 3
Són finalitats de la SOCS: fomentar la recerca sociolingüística; intercanviar informació sociolingüística amb tota mena d’organismes, institucions i persones que investiguen dins i fora de l’àmbit de llengua catalana; portar a terme activitats de divulgació sociolingüística; efectuar recomanacions a entitats i organismes públics i emetre dictàmens o declaracions sobre qüestions sociolingüístiques; i en general, acomplir qualsevol altra activitat d’interès per a la sociolingüística.