+34 932 701 620 socs@iec.cat

Títol V

Funcionament i Règim econòmic

Article 18
La Junta de Govern organitzarà, com a mínin quatres vegades a l’any, sessions de seminari o de debat. Podran participar en aquestes sessions tots els socis de la SOCS, així com altres persones interessades pel tema de la sessió.

Article 19
També podrà organitzar grups de treball, seccions i totes les comissions que cregui convenient per al desenvolupament dels seus objectius.

Article 20
La SOCS podrà disposar, a lliure elecció, d’un comitè de publicacions i podrà editar, sota la seva direcció, les que cregui oportunes i adients.

Article 21
Els recursos econòmics de la SOCS són els següents:

  1. Ordinaris: l’import de les quotes del socis i les aportacions de l’IEC. L’import de la quota anual del socis, o la seva modificació, serà proposada per la Junta de Govern i ratificada per l’Assemblea General en la primera reunió posterior que celebri.
  2. Extraordinaris: les subvencions, ajuts, llegats i donacions que li puguin ésser atribuïts per institucions o organismes de promoció cultural o per particulars interessats en la comesa i la finalitat de la SOCS.