+34 932 701 620 socs@iec.cat

Títol III

Òrgans de govern

Article 8
Els òrgans de govern de la SOCS són l’Assemblea General i la Junta de Govern.

L’Assemblea general
Article 9
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada per tots els socis, els quals tenen igualtat de drets. Hi haurà, almenys, una assemblea general ordinària l’any. Les altres seran extraordinàries i les convocarà la Junta de Govern quan ho cregui necessari, o a petició d’una quarta part dels socis de l’entitat. Cada Assemblea ordinària i extraordinària es convocarà en un període d’antelació no inferior a un mes i amb una proposta d’ordre del dia. En primera convocatòria el quòrum mínim d’assistència ha de ser de la meitat més un dels socis de la Societat. En segona convocatòria, que es farà al cap de mitja hora, la sessió se celebrarà sigui el que sigui el nombre d’assistents.

Article 10
L’Assemblea General deliberarà sobre l’ordre del dia, escoltarà i aprovarà, si s’escau, la memòria i el projecte d’activitats, l’estat de comptes i el pressupost. Quan calgui, elegirà els components de la Junta i acceptarà precs i preguntes. En el cas d’elecció de nous membres de la Junta, els projectes d’activitats i el pressupost seran discutits i aprovats després de l’elecció.

Article 11
L’ Assemblea delega la gestió corrent en la Junta de Govern.

La Junta de Govern
Article 12
La Junta de Govern és l’òrgan de gestió, representació i administració de la SOCS. Actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General i està formada per un president, un secretari, un tresorer i un mínim de dos vocals. Perquè la Junta sigui vàlida ha d’aplegar com a mínim tres assistents, entre els quals hi ha d’haver el president o un delegat que el representi, expressament designat entre els restants membres de la Junta de Govern. Quan es prenguin decisions de responsabilitat pública de la SOCS la majoria ha de ser de quatre vots favorables. Pel que fa a la direcció de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana, la Junta escollirà la persona responsable d’entre els socis.

Article 13
La durada del mandat dels membres de la Junta de Govern és de tres anys, reelegibles una sola vegada en el mateix càrrec.

Article 14
Els càrrecs de la Junta de Govern s’elegiran en una Assemblea General. Amb temps suficient, la Junta anunciarà les eleccions a tots els socis i els instarà que, durant un període no inferior a un mes, proposin candidats a cadascun dels càrrecs a proveir. Les propostes respectives han d’incloure: l’acceptació del càrrec i una declaració d’intencions. Transcorregut el període assenyalat, la Junta cursarà la convocatòria d’Assemblea General i la relació de candidats. Durant l’assemblea es farà la votació, que serà secreta si algú ho demana. També es podrà fer per correspondència. En qualsevol cas es farà un sol escrutini dels vots emesos i es proclamaran els elegits que ho seran per la majoria simple de vots.