+34 932 701 620 socs@iec.cat

Titol VI

Règim sancionador

Article 22

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Les sancions podran anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.

El procediment sancionador s’indica d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La junta directiva nomenarà un instructor que tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.