ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA. MARÇ  2012

Data: dimarts 27 de març 2012
Hora: 18:30h
Lloc: A la sala de Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
Assistents: Joan A. Argenter, Albert Fabà, Joan Hugué, Joan Solé, Joaquim Torres, Raquel Casesnoves, Albert Bastardas, Anna Torrijos, Elvira Riera, Josep Ballarín.
Secretari: Jordi Ballart
Excusen la seva absència Francesc Vallverdú i Ernest Querol
Ordre del dia:
1. Introducció a càrrec del President
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea.
3. Presentació de la memòria d’activitats de l’any 2011 i del projecte del 2012.
4. Presentació balanç econòmic de l’any 2011 i del pressupost del 2012.
5. Elecció corresponent als càrrecs de vocal i tresoreria
6. Torn obert de paraules
A les 18.30 hores del dia anunciat el president saluda els assistents i fa l’obertura de l’assemblea. Seguidament es passa al primer punt de l’Ordre del dia.
1. Introducció a càrrec del President
El president, Joaquim Torres, explica que a l’any 2011 no es va fer un gran nombre d’actes, però que el 2012 hi ha més activitats previstes que en cap altre any. Entre d’altres actes, cal destacar la conferència del conseller Ferran Mascarell sobre la política lingüística de la Generalitat i la ponència d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica, sobre multilingüisme sostenible. Es preveu també un acte d’homenatge a Modest Reixach.
Pel que fa a jornades, es durà a terme una jornada sobre variacionisme lingüístic, les ponències de la qual formaran el contingut de TSC23.
2. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea
Joan A. Argenter comenta que la frase “si s’escau” del punt 2 de l’Ordre del dia, hauria d’anar després de la paraula “aprovació”, ja que la lectura de l’acta anterior sempre s’escau, mentre que l’aprovació de l’acta pot tenir lloc o no. S’incorpora aquesta esmena en la redacció de l’ordre del dia d’aquesta acta.
L’assemblea dóna el vistiplau de l’acta de l’Assemblea 2011.
3. Presentació de la memòria d’activitats de l’any 2011 i del projecte del 2012.
A continuació el secretari llegeix la memòria dels actes realitzats durant l’any 2011, la qual ha estat repartida entre tots els assistents.
El secretari llegeix l’informe sobre el grup Viquipèdia que ha fet arribar Ernest Querol. Es considera la tasca duta a terme pel grup molt interessant i es demana d’especificar si les aportacions fetes pels alumnes són supervisades pel grup Viquipèdia abans de ser enviades.
Pel que fa al projecte 2012, el secretari explica les actuacions previstes. Hi ha hagut un canvi des de la redacció del projecte: l’acte de presentació del llibre d’Antoni Mas i Brauli Montoya no es farà. La publicació del seu l’article sobre la transmissió generacional del valencià a la revista Caplletra està prevista per a la tardor.
Joan Solé suggereix que actes com els del conseller Ferran Mascarell o el d’Isidor Marí poguessin aparèixer en forma d’article.
Albert Fabà proposa de fer l’acte d’homenatge a Modest Reixach no solament com un acte de la SOCS  sinó en col·laboració amb altres entitats i institucions.
Joaquim Torres anuncia que el Premi Lupa d’Or canviarà el nom i passarà a dir-se Premi Modest Reixach a partir de 2013.
Pel que fa a TSC, Joaquim Torres explica que s’està mirant de traduir el volum 21 de TSC a l’anglès. L’editorial Benjamin’s està en disposició de publicar-lo, però cal una subvenció per a la traducció.
Joan A. Argenter proposa que en algun volum de TSC surti publicada una llista d’avaluadors d’articles.
Quant a les activitats, Joan Solé proposa que a banda d’actes acadèmics hi hagi també algun debat promogut per la SOCS sobre temes actuals de llengua i societat. És una proposta ben acollida per l’assemblea. Elvira Riera suggereix que es faci en format de seminari intern i no obert al públic. Joaquim Torres proposa un format de taula rodona, ja que això permetria més temps per a un debat.
4. Presentació balanç econòmic de l’any 2011 i pressupost de l’any 2012.
El tresorer Joan Hugué fa lectura de les diferents partides que componen l’estat de comptes.
El saldo existent a finals del 2010 era de 14.827,51 euros. Després de comptabilitzar els ingressos i les despeses queda un líquid al final de 2011 de 13.837,67 euros
Pel que fa al pressupost 2012, es preveu un saldo final de 12.707,67 euros.
5. Elecció corresponent als càrrecs de vocalies i secretaria.
D’acord amb el que s’expressava en el redactat de l’Ordre del dia, es passa a l’elecció dels càrrecs de vocalia i tresoreria.
El tresorer Joan Hugué va esgotar el seu mandat i es presenta com a candidat Albert Fabà. Pel que fa a la vocalia, es presenta la candidata Elvira Riera. Els dos candidats són escollits per unanimitat.
6. Torn obert de paraules
Joaquim Torres agraeix a Joan Hugué la seva feina i dedicació en els seus anys com a tresorer de la SOCS.